the best solutions for learning foreign languages

steuern | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
Abrechnung von Steuernприспадане на данъци
Aufkommen an Steuernпостъпления от данъци
Steuern einziehen/einnehmenсъбирам данъци
Steuern entrichtenплащам данъци
die Abgeltungssteuer (Abgeltungssteuern)окончателен данък върху доход (с фиксирана ставка или с глобален размер без годишно изравняване)
die Abzugssteuer (Abzungssteuern)данък, удържан при източника
die Aussteuer (Aussteuern)чеиз
beisteuernдопринасям
besteuernоблагам с данъци
die Gewerbesteuer (Gewerbesteuern)данък занятие
Bulgarian   English   German