the best solutions for learning foreign languages
German Bulgarian
Abrechnung von Steuern
приспадане на данъци
Aufkommen an Steuern
постъпления от данъци
mit Steuern belegen
облагам с данъци
die Steuer (Steuern)
данък
Steuern einziehen/einnehmen
събирам данъци
Steuern entrichten
плащам данъци
die Abgeltungssteuer (Abgeltungssteuern)
окончателен данък върху доход (с фиксирана ставка или с глобален размер без годишно изравняване)
die Abzugssteuer (Abzugssteuern)
данък, удържан при източника
beisteuern
допринасям
die Quellensteuer (Quellensteuern)
данък, удържан при източника
Bulgarian   English   German