the best solutions for learning foreign languages

schwangerschaft | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
die Schwangerschaft (Schwangerschaften)бременност
der Schwangerschaftsabbruch (Schwangerschaftsabbrüche)прекъсване на бременност; аборт
der Schwangerschaftstest (Schwangerschaftsteste)тест за бременност
die Schwangerschaftsunterbrechung (Schwangerschaftsunterbrechungen)прекъсване на бременност; аборт
die Schwangerschaftsverhütungпредпазване от бременност
Abbruch der Schwangerschaftпрекъсване на бременност
Bulgarian   English   German