the best solutions for learning foreign languages

ausgaben | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
absetzbare Ausgabenразходи, подлежащи на приспадане (при определяне на данъчната основа), нормативно признати разходи
Absetzung von Ausgabenприспадане на разходи; отстраняване/освобождаване от длъжност
abzugsfähige Ausgabenразходи, подлежащи на приспадане (от облагаемия доход)
die Ausgabe (Ausgaben)разход; разноски; раздаване; издание (на книга); брой (на списание)
Ausgleich von Ausgabenкомпенсиране на разходи
Ausgaben abdeckenпокривам разходи
die Aktienausgabe (Aktienausgaben)емисия на акция
die Erstausgabe (Erstausgaben)първо издание
die Jubiläumsausgabe (Jubiläumsausgaben)юбилейно издание
die Neuausgabe (Neuausgaben)ново издание
Bulgarian   English   German