the best solutions for learning foreign languages

abrechnung | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
die Abrechnungсметка; разплащане; разплата; баланс; отчет
die Abrechnung (Abrechnungen)периодично приключване на сметки; изравнителна сметка
eine Abrechnung erstellenизготвям изравнителна сметка
Abrechnung von Steuernприспадане на данъци
der Abrechnungsbescheid (Abrechnungsbescheide)справка за приспаднатата сума от дължим данък
die Abrechnungsgutschrift (Abrechnungsgutschriften)данъчен кредит
der Abrechnungszeitraum (Abrechnungszeiträume)отчетен период; период на приключване на сметки
die Jahresabrechnungгодишен отчет
Bulgarian   English   German