the best solutions for learning foreign languages

abnahme | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
die Abnahme (Abnahmen)приемане, получаване (на дължимата вещ, изработка)
Abnahme eines Bauwerkesприемане на строителен обект (в завършен вид)
das Abnahmeprotokoll (Abnahmeprotokolle)приемателен протокол
die Abnahmeverweigerung (Abnahmeverweigerungen)отказ да се приеме доставка
der Abnahmeverzug (Abnahmeverzüge)забава на кредитор в приемането на престация
die Bauabnahme (Bauabnahmen)приемане на строителен обект
die Blutabnahmeвземане на кръв
Bulgarian   English   German