the best solutions for learning foreign languages

abbruch | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
der Abbruch (Abbrüche)прекъсване; събаряне (на сграда); разглобяване; скъсване (на отношения); вреда
Abbruch der diplomatischen Beziehungenпрекъсване на дипломатическите отношения
Abbruch der Schwangerschaftпрекъсване на бременност
Abbruch eines Gebäudesсъбаряне/разрушаване на сграда
abbruchreifготов за събаряне
der Schwangerschaftsabbruch (Schwangerschaftsabbrüche)прекъсване на бременност; аборт
Bulgarian   English   German