най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
das China
Китай
das Laboratorium (Laboratorien)
лаборатория
die Mehrheit (Mehrheiten)
мнозинство
das Nachbarhaus
съседна къща
das Oratorium (Oratorien)
оратория
pinkeln
пикая
ständig
постоянен
непрекъснат
die Weichselkirsche
вишна
weigern
отказвам
възпротивявам се
das Xylophon (Xylophone)
ксилофон
Български   Английски   Немски