the best solutions for learning foreign languages

zu | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
zu Abend essenвечерям
zu allem bereit seinготов съм на всичко
zu allem Unglückотгоре на всичко
zu Beginnв началото
zu beiden Seitenот двете страни
zu Bett gehenотивам да спя; лягам си
zu binden~band zu~zugebundenзавързвам
zu Boden fallenпадам на земята
zu deinem Geburtstagза твоя рожден ден
zu diesem Zweckза тази цел
Bulgarian   English   German