the best solutions for learning foreign languages

zu | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
zu binden~band zu~zugebundenзавързвам
zu Abend essenвечерям
zu allem bereit seinготов съм на всичко
zu allem Unglückотгоре на всичко
zu Beginnв началото
zu beiden Seitenот двете страни
zu Bett gehenотивам да спя; лягам си
zu Boden fallenпадам на земята
zu deinem Geburtstagза твоя рожден ден
zu diesem Zweckза тази цел
Bulgarian   English   German