the best solutions for learning foreign languages

hielt | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
abhalten~hielt ab~abgehaltenпровеждам (събрание, заседание, референдум и др.)
aufhalten~hielt auf~aufgehalten (sich)пребивавам
auseinanderhalten~hielt auseinander~auseinandergehaltenразличавам едно от друго
feilhalten~hielt feil~feilgehaltenпредлагам за продан
geheim halten~hielt geheim~geheim gehaltenпазя в тайна; държа в тайна
halten~hielt~gehalten (für (Akk.))държа; задържам; смятам (някого за нещо); спирам
behalten~behielt~behaltenзадържам (при/у себе си); запазвам; съхранявам; запомням
einbehalten~behielt ein~einbehaltenзадържам; удържам (сума)
enthalten~enthielt~enthaltenсъдържам
erhalten~erhielt~erhaltenполучавам (писмо и др.); запазвам; съхранявам
Bulgarian   English   German