the best solutions for learning foreign languages
German Bulgarian
erstatten
плащам
връщам
възстановявам разходи
Abgaben erstatten
възстановявам (недължимо платена) сума по публично вземане
Anzeige erstatten
правя донесение
Anzeige gegen jemanden erstatten
правя оплакване срещу някого
Aufwendungen erstatten
възстановявам разноски
Bericht erstatten
докладвам
давам отчет
einen Beitrag erstatten
възстановявам осигурителна вноска
einen Bericht erstatten
изготвям доклад
давам отчет
zurückerstatten
връщам сума
възстановявам разходи
Bulgarian   English   German