the best solutions for learning foreign languages

drosch | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
abdreschen~drosch ab~abgedroschenовършавам
ausdreschen~drosch aus~ausgedroschenовършавам
die Droschke (Droschken)файтон
der Droschkenkutscher (Droschkenkutscher)файтонджия
abgedroschene Redensartизтъркан израз
Bulgarian   English   German