the best solutions for learning foreign languages

beziehungen | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
Abbruch der diplomatischen Beziehungenпрекъсване на дипломатическите отношения
Aufnahme von Beziehungenустановяване на контакти
Aufnahme von diplomatischen Beziehungenустановяване на дипломатически отношения
die Beziehung (Beziehungen)отношение; връзка
die diplomatischen Beziehungen abbrechenпрекъсвам дипломатическите отношения
gespannte Beziehungenобтегнати отношения
die Außenhandelsbeziehungenвъншнотърговски връзки
die Fernbeziehung (Fernbeziehungen)връзка от разстояние
die Liebesbeziehung (Liebesbeziehungen)любовни отношения; любовна връзка
die Wirtschaftsbeziehungenикономически връзки
Bulgarian   English   German