the best solutions for learning foreign languages

bestimmung | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
die Bestimmung (Bestimmungen)нареждане; разпореждане; правила/норми; определяне; установяване (на време/цени); определение; предназначение
bestimmungsgemäßсъгласно нареждането
Abdingbarkeit einer Bestimmungдиспозитивност на разпоредба, възможност да се уговори друго в отклонение от определена разпоредба
die Adverbialbestimmung (Adverbialbestimmungen)обстоятелствено пояснение
die Begriffsbestimmung (Begriffsbestimmungen)дефиниция (на понятие)
die Geschlechtsbestimmung (Geschlechtsbestimmungen)определяне на пола
Mitbestimmung der Arbeitnehmerучастие на персонала в управлението на предприятието
das Mitbestimmungsrecht (Mitbestimmungsrechte)право на участие при вземане на решения
die Selbstbestimmungсамоопределение
die Vorherbestimmungпредопределение
Bulgarian   English   German