the best solutions for learning foreign languages

abschluss | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
Abschluss der mündlichen Verhandlungenприключване на устните състезания
Abschluss des Geschäftsjahresприключване на стопанската година
Abschluss eines Vertragsсключване на договор
der Abschlussagent (Abschlussagenten)търговски представител с пълномощие за сключване на договори
die Abschlussbilanz (Abschlussbilanzen)заключителен баланс
die Abschlusserklärung (Abschlusserklärungen)заключителна декларация
die Abschlusskostenразходи по сключване на договор
das Abschlussprotokoll (Abschlussprotokolle)заключителен протокол
der Abschlussprüfer (Abschlussprüfer)проверител на годишни счетоводни отчети; одитор; експерт-счетоводител
der Abschlussvertreter (Abschlussvertreter)търговски представител с пълномощие за сключване на договори
Bulgarian   English   German