the best solutions for learning foreign languages

ablehnung | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
die Ablehnung (Ablehnungen)отказ; отхвърляне
Ablehnung einer Amtspersonотвод на длъжностно лице
Ablehnung einer Leistungнеприемане на престация
Ablehnung eines Antragsнеприемане на оферта
Ablehnung von Amtspersonenотвод на длъжностни лица
Ablehnung von Gerichtspersonenотвод на лица от състава на съда
die Ablehnungsandrohung (Ablehnungsandrohungen)предупреждение (до длъжник) за отказ от престация
der Ablehnungsbescheid (Ablehnungsbescheide)индивидуален административен акт-отказ
der Ablehnungsgrund (Ablehnungsgründe)мотив за отказ; основание за отвод
die Antragsablehnung (Antragsablehnungen)отхвърляне на оферта; оставяне без уважение на молба
Bulgarian   English   German