the best solutions for learning foreign languages
German Bulgarian
die Abhörung (Abhörungen)подслушване (разузнавателен способ)
Abhörung eines Tatverdächtigenподслушване на лице, заподозряно в извършване на престъпление
Bulgarian   English   German