the best solutions for learning foreign languages

abgeltung | mbLingve | German-Bulgarian online dictionary

German Bulgarian
die Abgeltung (Abgeltungen)обезщетение; изплащане; издължаване
Abgeltung eines Urlaubsпарично обезщетение за (неизползван) отпуск
Abgeltung von Kostenвъзстановяване на разноски; обезщетение
die Abgeltungssteuer (Abgeltungssteuern)окончателен данък върху доход (с фиксирана ставка или с глобален размер без годишно изравняване)
Bulgarian   English   German