най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
das China
Китай
die Mehrheit (Mehrheiten)
мнозинство
das Nachbarhaus
съседна къща
die Orange (Orangen)
портокал
die Orangenschale (Orangenschalen)
портокалова кора
pinkeln
пикая
ständig
постоянен
непрекъснат
die Weichselkirsche
вишна
weigern
отказвам
възпротивявам се
das Xylophon (Xylophone)
ксилофон
Български   Английски   Немски