най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
das China
Китай
die Feige (Feigen)
смокиня (плод)
die Mehrheit (Mehrheiten)
мнозинство
das Nachbarhaus
съседна къща
die Ohrfeige (Ohrfeigen)
плесница
шамар
pinkeln
пикая
ständig
постоянен
непрекъснат
die Weichselkirsche
вишна
weigern
отказвам
възпротивявам се
das Xylophon (Xylophone)
ксилофон
Български   Английски   Немски