най-добрите решения за изучаване на чужди езици
Немски Български
das China
Китай
die Mehrheit (Mehrheiten)
мнозинство
das Nachbarhaus
съседна къща
das Natrium
натрий
das Natriumcarbonat
натриев карбонат
сода
pinkeln
пикая
ständig
постоянен
непрекъснат
die Weichselkirsche
вишна
weigern
отказвам
възпротивявам се
das Xylophon (Xylophone)
ксилофон
Български   Английски   Немски